Photos taken on February 7, 2004 
(Click on thumbprint to enlarge photo)
1.jpg (106304 bytes) 2.jpg (118697 bytes) 3.jpg (141528 bytes) 4.jpg (143185 bytes)
5.jpg (131632 bytes) 7.jpg (148330 bytes) 8.jpg (174075 bytes)
6.jpg (156799 bytes) snowmobile2a.jpg (89032 bytes) snowmobile 4a.jpg (95810 bytes) snowmobile3a.jpg (104332 bytes)
snowmobile5a.jpg (80387 bytes) snowmobile9a.jpg (89032 bytes)

ICU - Pictures taken February 9, 2004